Tuesday 22 August 2017

नाव :-अक्षय ज्ञानेश्वर थोरात
पात्ता :-वडगाव पाटोळे तालुका खेड         (राजगुरुनगर)
                           विज्ञान आश्रम पाबळ                                           जिल्हा  पुणे   ४१०५०४ 
अनुक्रमणिक :- उर्जा व पर्यावरण,ववर्कशॉप ,गृह आरोग्य,शेत व पशुपालन .

No comments:

Post a Comment